در باره دانشگاه

جزییات بیشتر

فارغ التحصلان

جزییات بیشتر

کتابخانه

کتابخانه مجهز

دانشگاه رهنورد در سال 2014 توسط غلام عباس ابراهیم زاده با قول آموزش بهتر تحصیلات مناسب تأسیس شد. RAHNAWARD دارای چهار دانشکده متشکل از (طب معالجوی،ستوماتولوژی ، حقوق و علوم سیاسی و تعلیم و تربیه) در سال 2014 بود که از موسسه تحصیلات عالی به دانشگاه در سال 2019 ارتقاء داد. برنامه استراتژیک آنها برای دانشگاه توسط وزارتتحصیلات عالی تصویب شده است.

دانشگاه رهنورد در سال 2014 توسط غلام عباس ابراهیم زاده با قول آموزش بهتر تحصیلات مناسب تأسیس شد. RAHNAWARD دارای چهار دانشکده متشکل از (طب معالجوی،ستوماتولوژی ، حقوق و علوم سیاسی و تعلیم و تربیه) در سال 2014 بود که از موسسه تحصیلات عالی به دانشگاه در سال 2019 ارتقاء داد. برنامه استراتژیک آنها برای دانشگاه توسط وزارتتحصیلات عالی تصویب شده است.

دانشگاه رهنورد در سال 2014 توسط غلام عباس ابراهیم زاده با قول آموزش بهتر تحصیلات مناسب تأسیس شد. RAHNAWARD دارای چهار دانشکده متشکل از (طب معالجوی،ستوماتولوژی ، حقوق و علوم سیاسی و تعلیم و تربیه) در سال 2014 بود که از موسسه تحصیلات عالی به دانشگاه در سال 2019 ارتقاء داد. برنامه استراتژیک آنها برای دانشگاه توسط وزارتتحصیلات عالی تصویب شده است.

ویدیو های دانشگاه

سمینارهای دانشگاه :