د پوهنتون په اړه

نور معلومات

فراغت

نور معلومات

کتابتون

مجهز کتابتون

درهنورد پوهنتون په 2014  کال کې د غلام عباس ابراهیم زاده لخوا د لا ښوونې او روزنې په ژمنتیا سره تاسیس شو. رهنورد څلور پوهنځۍ درلودې چې (طب معالجوی ، ستوماتولوژی ، حقوق او علوم  سیاسي اوتعلیم او تربیه) لري چې پوهنتون یې له 2019 څخه د لوړو زده کړو انستیتوت په پوهنتون کی  لوړ کړ. د پوهنتون لپاره د دوی ستراتیژیک پلان د لوړو زده کړو وزارت لخوا تصویب شو

درهنورد پوهنتون په 2014  کال کې د غلام عباس ابراهیم زاده لخوا د لا ښوونې او روزنې په ژمنتیا سره تاسیس شو. رهنورد څلور پوهنځۍ درلودې چې (طب معالجوی ، ستوماتولوژی ، حقوق او علوم  سیاسي اوتعلیم او تربیه) لري چې پوهنتون یې له 2019 څخه د لوړو زده کړو انستیتوت په پوهنتون کی  لوړ کړ. د پوهنتون لپاره د دوی ستراتیژیک پلان د لوړو زده کړو وزارت لخوا تصویب شو

درهنورد پوهنتون په 2014  کال کې د غلام عباس ابراهیم زاده لخوا د لا ښوونې او روزنې په ژمنتیا سره تاسیس شو. رهنورد څلور پوهنځۍ درلودې چې (طب معالجوی ، ستوماتولوژی ، حقوق او علوم  سیاسي اوتعلیم او تربیه) لري چې پوهنتون یې له 2019 څخه د لوړو زده کړو انستیتوت په پوهنتون کی  لوړ کړ. د پوهنتون لپاره د دوی ستراتیژیک پلان د لوړو زده کړو وزارت لخوا تصویب شو

د پوهنتون ویډیوګانې

د پوهنتون سیمینارونه :