سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ 0774800000 - info@rahnaward.edu.af

وزارت تحصیلات عالی چ.ا.ا

ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی

موسسه تحصیلات عالی رهنورد

معاونیت امور محصلان

جدول نتایج محصلان جدیدالشمول موسسه تحصیلات عالی رهنورد بعد از موفقیت در امتحان کانکور سمستر بهاری سال 1395

رشته تعلیم و تربیه

برای جستجوی در باکس نام و یا آی دی خود را بنوسید!


وزارت تحصیلات عالی چ.ا.ا

ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی

موسسه تحصیلات عالی رهنورد

معاونیت امور محصلان

جدول نتایج محصلان جدیدالشمول موسسه تحصیلات عالی رهنورد بعد از موفقیت در امتحان کانکور سمستر بهاری سال 1395

برای جستجوی در باکس نام و یا آی دی خود را بنوسید!

در حال بار گذاری دیتا
شماره نام نــــام پدر نام پدر کلان کود نمبر جنسیت سال فراغت لیسه ولایت کانکور نمبر کانکور نتیجه تاریخ معرفی انسیتوت علوم صحی
1 سلطان سخی علی رحیم Ph95-C0001 ذکور 1392 ذکوربرلان صدخانه دایکندی 95بهاری 256 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
2 سخی داد شیرن شاه انور شاه Ph95-C0002 ذکور 1393 غمی سفلی بدخشان 95بهاری 228 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
3 وحید الله محمد یونس غلام حیدر Ph95-C0003 ذکور 1391 باختر بلخ 95بهاری 250 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
4 سهراب عزیز الله حیدر قل Ph95-C0004 ذکور 1392 عرب خانه فاریاب 95بهاری 238 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
5 احمد بشیر محمد کبیر محمد نادر Ph95-C0005 ذکور 1393 باختر بلخ 95بهاری 260 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
6 محمد مونس عزیز محمد نظر محمد Ph95-C0006 ذکور 1391 غلام محمد شهید بلخ 95بهاری 245 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
7 منصور غلام سخی محمد نعیم Ph95-C0007 ذکور 1393 دقیقه بلخی بلخ 95بهاری 251 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
8 عبدالنواب عبدالوهاب حاجی عبدالروف Ph95-C0008 ذکور 1392 باختر بلخ 95بهاری 245 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
9 عبدالمالک گلبدین دولت Ph95-C0009 ذکور 1393 سید هدایت الله بلخ 95بهاری 225.8 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
10 رمضان گل حمید محمد کریم Ph95-C0010 ذکور 1391 مولانا واعظی بلخ 95بهاری 248 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
11 نجیب الله محمد نعیم مصطفی قل Ph95-C0011 ذکور 1393 جر قله فاریاب 95بهاری 244 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
12 ولی محمد نظر محمد عبدالغفور Ph95-C0012 ذکور 1393 تجربوی عرب خانه فاریاب 95بهاری 230 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
13 عبدالمنان سخی داد علی جان Ph95-C0013 ذکور 1393 شهید هاشمی سرپل 95بهاری 242 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
14 بصیر احمد محمد طاهر خیر محمد Ph95-C0014 ذکور 1392 انستیتوت نفت گاز بلخ بلخ 95بهاری 239 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
15 زمری محمد حسین محمد الله Ph95-C0015 ذکور 1386 شبانه باختر بلخ 95بهاری 240 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
16 قیس جان عبدالسلام عبدالعزیز Ph95-C0016 ذکور 1383 انستیتوت علوم صحی بلخ بلخ 95بهاری 237 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
17 عبدالرازق محمد صدیق محمد برات Ph95-C0017 ذکور 1393 سلطان غیاث الدین بلخ 95بهاری 249 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
18 اجمل شاه زمین طلا جان Ph95-C0018 ذکور 1393 خالد بن ولید بلخ 95بهاری 280 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
19 سید قدیر سید نسیم سید عبدالرحیم Ph95-C0019 ذکور 1393 سلطان غیاث الدین بلخ 95بهاری 241 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
20 سونیا جلال الدین قوزی بای Ph95-C0020 اناث 1392 هاشم برات بلخ 95بهاری 244 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
21 غلام ادریس جمال عبدالناصر غلام سخی Ph95-C0021 ذکور 1391 مولانا جلال الدین محمد بلخی بلخ 95بهاری 240 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
22 ذبیح الله شیر محمد حاجی محمد Ph95-C0022 ذکور 1388 نوبهار بلخ بلخ 95بهاری 243 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
23 عبید الله نصر الله حبیب الله Ph95-C0023 ذکور 1393 سلطان غیاث الدین بلخ 95بهاری 266 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
24 عبدالمتین عبدالوکیل حبیب الله Ph95-C0024 ذکور 1393 سلطان غیاث الدین بلخ 95بهاری 289 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
25 محمد احسان عبدالحکیم حیکم شاه Ph95-C0025 ذکور 1385 شهید بلخی بلخ 95بهاری 255 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
26 محمدحسین قدم نجف Ph95-C0026 ذکور 1389 لیسه فردوسی بلخ 95بهاری 250 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
27 امید الله محمد ظاهر غلام جان Ph95-C0027 ذکور 1393 استاد وجدان بلخ 95بهاری 246 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
28 عبدالوهاب عبدالواحد ملا نیاز محمد خان Ph95-C0028 ذکور 1392 مولانا جلال الدین بلخی بلخ 95بهاری 270 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
29 عبدالصمد عبدالمحمد عبدالطیف Ph95-C0029 ذکور 1393 استقلال بلخ 95بهاری 236 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
30 محمد حنیف علی دریاب علی محمد Ph95-C0030 ذکور 1367 انستیتوت علوم صحی بلخ بلخ 95بهاری 265 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
31 فرهاد خدای نور امام الدین Ph95-C0031 ذکور 1393 مقصد الله شهید بلخ 95بهاری 242 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
32 غلام محمد غلام عباس قمبر علی Ph95-C0032 ذکور 1385 میروالی بلخ 95بهاری 265 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
33 صدیق الله غلام سخی محمد نظر Ph95-C0033 ذکور 1387 نوبهار بلخ بلخ 95بهاری 254 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
34 خال محمد بوری بای ضیا بای Ph95-C0034 ذکور 1392 ابوشکور بلخی بلخ 95بهاری 236 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
35 محمد فیروز محمد عارف محمد ظریف Ph95-C0035 ذکور 1391 احمد شاه ابدالی بلخ 95بهاری 243 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
36 نصرالدین صدرالدین فیض الدین Ph95-C0036 ذکور 1393 باختر بلخ 95بهاری 290 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
37 فرهاد محمد ناصر محمد ابراهیم Ph95-C0037 ذکور 1393 استقلال بلخ 95بهاری 243 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
38 عبدالمصور سدوخان محمد صدیق Ph95-C0038 ذکور 1393 استاد غلام محمد شهید بلخ 95بهاری 260 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
39 ظاهر سبحان حسین علی Ph95-C0039 ذکور 1392 شهید صفدری سرپل 95بهاری 230 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
40 عطا محمد خیر محمد حاجی عیدی بای Ph95-C0040 ذکور 1393 آخکپرک بلخ 95بهاری 245 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
41 محمد جاوید محمدغوث شیریندل Ph95-C0041 ذکور 1380 دقیقه بلخی بلخ 95بهاری 220 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
42 طاهر ناصر علی احمد Ph95-C0042 ذکور 1393 محمود آباد سرپل 95بهاری 245 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
43 نجیب الله محمد باقر صفرمحمد Ph95-C0043 ذکور 1392 زیرکی سمنگان 95بهاری 231 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
44 احمد مبین شجاع الدین عبدالعزیز Ph95-C0045 ذکور 1387 ذکور مردیان جوزجان 95بهاری 245 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
45 شاه وفا سید موسی شاه وفا Ph95-C0046 ذکور 1391 سرچشمه بدخشان 95بهاری 243 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
46 سید میرویس سید قاسم سید عبدالقادر Ph95-C0047 ذکور 1393 ذکوردهی سمنگان 95بهاری 233 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
47 عبدال ذبیح عبدال ظاهر عبدالحکیم Ph95-C0048 ذکور 1392 باختر بلخ 95بهاری 255 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
48 صفرعلی میرزاحسین گردی حسین Ph95-C0049 ذکور 1393 سلطان غیاث الدین بلخ 95بهاری 243 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
49 محمد نادر غلام قادر استاد حیدر Ph95-C0050 ذکور 1392 استاد عطاء محمدنور بلخ 95بهاری 248 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
50 عبدالصبور عبدالسلام خدا ینظر بیک Ph95-C0051 ذکور 1391 ناصرخسروبلخی بلخ 95بهاری 224 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
51 محمد داود عبدالحمید عبدالمجید Ph95-C0052 ذکور 1389 شیخ الدین شهاب بلخ 95بهاری 235 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
52 محمد زلمی محمد موسی محمد حسین Ph95-C0053 ذکور 1390 بدایعی بلخی بلخ 95بهاری 266 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
53 وجیهه سید احمد عبدالله جان Ph95-C0054 اناث 1392 عایشه افغان بلخ 95بهاری 255 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
54 زرمینه محمد حنیف عبدالحکیم Ph95-C0055 اناث 1393 تجربوی بلخ 95بهاری 250 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
55 بسم الله ابراهیم محمد انور Ph95-C0056 ذکور 1393 شهید هاشمی سرپل 95بهاری 238 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
56 محمد عیسی امان الله حسن رضا Ph95-C0057 ذکور 1393 محمدیه سرپل 95بهاری 250 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
57 حسن علی عبدالقادر غلام علی Ph95-C0058 ذکور 1393 محمدیه سرپل 95بهاری 220 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
58 محمد صابر عبدالشکور عبدالغفور Ph95-C0059 ذکور 1393 خصوصی الفلاح بلخ 95بهاری 260 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
59 ذبیح الله محمد ابراهیم عبدالرحمن Ph95-C0060 ذکور 1393 تلیگک بلخ 95بهاری 230 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
60 محمد نسیم محمد قاسم محمد شاه Ph95-C0071 ذکور 1391 تخنیکم بلخ 95بهاری 220 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
61 محمد اصف محمد اکبر محمد علم Ph95-C0072 ذکور 1393 مولاناجلال الدین بلخی بلخ 95بهاری 225 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
62 نجیب الله محمد اکرم محمد موسی Ph95-C0073 ذکور 1393 مولانا جلال الدین محمد بلخی بلخ 95بهاری 220 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
63 عبدالشکور محمد نبی محمد اسماعیل Ph95-C0074 ذکور 1392 چارچنغو جوزجان 95بهاری 220 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
64 محمد نوید محمد اشرف محمد انور Ph95-C0075 ذکور 1392 غازی امان الله خان بلخ 95بهاری 224 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
65 فریدون خیرالدین شمس الدین Ph95-C0076 ذکور 1393 استقلال بلخ 95بهاری 220 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
66 اسدالله قاسم علی غلام نبی Ph95-C0077 ذکور 1393 سید جمال الدین افغان سرپل 95بهاری 240 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
67 ناظر صوفی فقیر Ph95-C0078 ذکور 1392 خاتم النبیاء بغلان 95بهاری 220 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
68 احمد شاه محمد سرور محمد انور Ph95-C0080 ذکور 1392 سلطان غیاث الدین بلخ 95بهاری 222 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
69 مصطفی محمد عظیم محمد حسین بیک Ph95-C0081 ذکور 1393 مرکز دره صوف بالا سمنگان 95بهاری 246 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
70 سید محمد سید میرزا حسین سید آقا حسین Ph95-C0082 ذکور 1393 سید جمال الدین افغان سرپل 95بهاری 250 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
71 محمد رستم محمد حاتم محمد عظیم Ph95-C0083 ذکور 1393 سید هدایت لله نقشبندی بلخ 95بهاری 280 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
72 احمد الله رحمت الله شیر محمد Ph95-C0085 ذکور 1393 باختر بلخ 95بهاری 240 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
73 هدایت الله محمود خدای بردی Ph95-C0087 ذکور 1393 مولانا جلال الدین محمد بلخی بلخ 95بهاری 220 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
74 میر حمزه کریم داد خداداد Ph95-C0088 ذکور 1391 استاد غلام محمد شهید بلخ 95بهاری 220 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
75 نورالله محمد جان حاجی غلام جان Ph95-C0089 ذکور 1392 دوشاخ بامیان 95بهاری 222 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
76 نوید احمد محمد یاسین عبدالشکور Ph95-C0090 ذکور 1392 غازی ابوالمطیع بلخ 95بهاری 244 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
77 صفت الله رحمت الله ملا عزت الله Ph95-C0091 ذکور 1393 تلیگک بلخ 95بهاری 238 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
78 خیبر سیف الدین عبدالرحمن Ph95-C0092 ذکور 1393 غلام محمد ربیع بلخ 95بهاری 255 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
79 چمن عبدال قاسم علی Ph95-C0093 ذکور 1393 سید علی نجفی سرپل 95بهاری 262 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
80 هدایت الله سید یعقوب سید محمود Ph95-C0095 ذکور 1382 محمد عثمان تجربوی پروان 95بهاری 236 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
81 عبدالوهاب حاجی مرجان حاجی غلام علی Ph95-C0095 ذکور 1390 غازی فاروق شهید بلخ 95بهاری 220 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
82 نجیب الله بابه رحیم محمد نظر Ph95-C0096 ذکور 1393 سرچکان فاریاب 95بهاری 242 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
83 احسان الله حاجی کفایت الله حاجی عبدالله Ph95-C0097 ذکور 1393 مولانا جلال الدین محمد بلخی بلخ 95بهاری 270 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
84 نوید الله عبدالوکیل عزیز احمد Ph95-C0098 ذکور 1393 دقیقی بلخی بلخ 95بهاری 240 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
85 نقیب الله حسین علی عوض علی Ph95-C0100 ذکور 1392 سلطان ابراهیم ادهم بلخ 95بهاری 248 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
86 محمد نصیر محمد قاسم محمد بای Ph95-C0101 ذکور 1377 استقلال بلخ 95بهاری 280 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
87 محمد تقی حکیم محمد رضا Ph95-C0102 ذکور 1391 حسنی سمنگان 95بهاری 270 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
88 واسیع الله نیک محمد اکرام الدین Ph95-C0103 ذکور 1391 دارالعلوم رحمانیه سرپل 95بهاری 234 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
89 عبدالخلیل عبدالجلیل محمدکریم Ph95-C0104 ذکور 1388 لیسه ذکور مرکزصیغان بامیان 95بهاری 232 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
90 ویس الدین خال محمد اختر محمد Ph95-C0105 ذکور 1389 استقلال بلخ 95بهاری 240 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
91 عنایت الله محمد عیسی سخی داد Ph95-C0106 ذکور 1393 مرکزی چمتال بلخ 95بهاری 217 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
92 عتیق الله محمد کبیر کاکو Ph95-C0107 ذکور 1393 دقیقی بلخی بلخ 95بهاری 220 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
93 حاجی عبدالصمد عبدالوهاب عبدالعلی Ph95-C0108 ذکور 1364 ابن یمین جوزجان 95بهاری 254 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
95 قدرت الله ذبیح الله حفیظ الله Ph95-C0109 ذکور 1392 کهمرد بامیان 95بهاری 238 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
95 احمد شکیب غلام محمد عبد الله جان Ph95-C0110 ذکور 1393 باختر بلخ 95بهاری 260 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
96 محمود محراب الدین ذکریا Ph95-C0111 ذکور 1393 شهید بلخی بلخ 95بهاری 256 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
97 مجتبی شیر محمد یار محمد Ph95-C0112 ذکور 1393 نوبهار بلخ بلخ 95بهاری 288 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
98 امان الله عبدالحمید عبدالغفور Ph95-C0113 ذکور 1389 سید آباد سرپل 95بهاری 244.6 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
99 مجیب الرحمن محمد عثمان محمد زمان Ph95-C0114 ذکور 1393 سید هدایت الله نقشبندی بلخ 95بهاری 288 کامیاب 1395/2/5 فارمسی
100 محمد امین محمد عظیم محمد نبی Ph95-C0115 ذکور 1387 استقلال بلخ 95بهاری کامیاب 1395/2/6 فارمسی

تماس با ما

سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ

خدمات الکترونیکی

سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ

دانشکده ها

 • حقوق و علوم سیاسی
 • طب معالجوی
 • اقتصاد
 • طب ستوماتولوژی
 • تعلیم و تربیه

درباره دانشگاه

 • معرفی موسس
 • معرفی دانشگاه
 • سرود دانشگاه
 • ریاست دانشگاه
 • روسای پیشین
 • هیئت رهبری
 • هیئت علمی
Go to top