دیدگاه و مأموریت دانشگاه

دیدگاه (Vision)

دانشگاه رهنورد می خواهد با استفاده از تدریس، تحقیق و عرضـه خدمـات مطابـق به استندرد هـای علـمی، مجهـز بـا تکنالوژی مدرن در ارتباط با پوهنتون ها، مؤسسات تحصیلات عالی و انستیتوت های علمـــــی و اکادمـیـــک معتبـر، بـرای اتباع کشور فعالیت نماید.

ماموریت (Mission)

دانشگاه رهنورد خود را مکلف و متعهد میداند که در جهت ارتقای کیفیت و نهادینه سازی تحقیق و تدریـس برای پیشرفت جوانان وطن از تمام ظرفیـت های موجود استفاده نموده و در عرصه خدمات عالی به جامعـــه و مردم فعالیت نماید.