سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ 0774800000 - info@rahnaward.edu.af

شفاخانه بین المللی رهنورد:

ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رﻫﻨﻮرد ﮐﻪ ﺑﺎ دراﯾﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺒﺎس اﺑﺮاﻫﯿﻢ زاده در ﺳﺎل 1394 ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاري ﮔﺮدﯾﺪ، ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﺪاوي در ﺳﻄﺢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﮕﺮدد. اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎ ﻣﺪرن ﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﺪاوي ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺪاوي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ اﻣﺮاض را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ي آن ﻋﺎزم ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ، اﯾﻨﮏ ﺑﺎ دﻋﻮت ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن(ﻫﻨﺪي، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ، ﺗﺎﺟﯿﮑﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ)اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺮي ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ در ﺷﺶ ﻃﺒﻘﻪ دﯾﺰاﯾﻦ و اﻋﻤﺎر ﮔﺮدﯾﺪه ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ را ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ و ﻣﺮدم ﺳﻄﺢ ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در  ﭘﻬﻠﻮي اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت، آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻓﻮﻗﺎﻟﻌﺎده ﻣﺠﻬﺰ ﻧﯿﺰ  ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﯾﻀﺎن در اﯾﻦ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر  ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺸﮑﻞ راﯾﮕﺎن در ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬ اري ﺑﺮاي ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎ آﻣﺎده اﺳﺖ. ﻃﯽ دﯾﺪار ﮐﻪ ﻓﯿﺮوز اﻟﺪﯾﻦ ﻓﯿﺮوز وزﯾﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رﻫﻨﻮرد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﺑﻮد، اﺣﺪاث اﯾﻦ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮاي ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺒﺎرك ﺑﺎد ﮔﻔﺖ و ﻋﻼوه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

شفاخانه بین المللی رهنورد با حضور متخصصین ورزیده آماده خدمت گذاری در بخش های ذیل میباشد:

1-  داخله عمومی، با حضور پروفیسوران ورزیده هندی

2- داخله اطفال با حضور مجرب ترین متخصصان داخلی و تاجیکی

3- نسایی ولادی با حضور متخصصان تاجیکی

4- استوماتولوژی، کاشت دندان و تداوی امراض جوف دهن

5- کولون اسکوپی( تشخیص امراض جهاز هضمی و توقف خونریزی های داخلی)

7- اندوسکوپی( تشخیص و تداوی امراض معده و رود ها)

8- بخش فزیوتراپی، با داشتن مجهزترین امکانات مورد نیاز.

تماس با ما

سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ

خدمات الکترونیکی

سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ

دانشکده ها

 • حقوق و علوم سیاسی
 • طب معالجوی
 • اقتصاد
 • طب ستوماتولوژی
 • تعلیم و تربیه

درباره دانشگاه

 • معرفی موسس
 • معرفی دانشگاه
 • سرود دانشگاه
 • ریاست دانشگاه
 • روسای پیشین
 • هیئت رهبری
 • هیئت علمی
Go to top