سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ 0774800000 - info@rahnaward.edu.af

مؤسسه تحصیلات عالی رهنورد بر اثر سعی و تلاش محترم عباس ابراهیم زاده د در سال 1393 به فعالعیت های علمی و اکاد میک خود آغاز نمود .این مؤسسه در آغاز فعالیت خود دارای سه دانشکده از جمله طب معالجوی ،حقوق و علوم سیاسی و استو ماتو لوژی بود .در ابتدا ء فعا لیت این مؤسسه،امتحان سرا سری کانکور برای ورود جدی الشمولان بر گزار شد که خوشبختانه جمع کثیری از جوانان اعم از طبقه ذکور و اناث توانستند تا در این مؤسسه را ه بیابند . از جمله این جوانان ،به تعداد 1800 تن دانشجو به دانشکده حقوق و علوم سیاسی شامل شده اند. این دانشجویان به همکاری هیات علمی و کادر مختص دانشکده حقوق ،دروس شان را به تاریخ 93/2/23 رسما آغاز نمودند ،دروس دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سه تایم صبح،بعد از ظهر و شب تنظیم شده است .در حال حاضر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دارای دو دیپارتمنت ( اداری و دیپلوماسی و قضاو حارنوالی ) می باشد وقریب 2900 تن دانشجو در این دو دیپارتمنت مصروف تحصیل می باشند

اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دیپارتمنت اداره و دپلوماسی

law faculties

تماس با ما

سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ

خدمات الکترونیکی

سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ

دانشکده ها

 • حقوق و علوم سیاسی
 • طب معالجوی
 • اقتصاد
 • طب ستوماتولوژی
 • تعلیم و تربیه

درباره دانشگاه

 • معرفی موسس
 • معرفی دانشگاه
 • سرود دانشگاه
 • ریاست دانشگاه
 • روسای پیشین
 • هیئت رهبری
 • هیئت علمی
Go to top