سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ 0774800000 - info@rahnaward.edu.af

دانشکده ها

طب معالجوی

حقوق و علوم سیاسی

حقوق و علوم سیاسی

تعلیم و تربیه

طب ستوماتولوژی

اقتصاد

تماس با ما

سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ

خدمات الکترونیکی

سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ

دانشکده ها

 • حقوق و علوم سیاسی
 • طب معالجوی
 • اقتصاد
 • طب ستوماتولوژی
 • تعلیم و تربیه

درباره دانشگاه

 • معرفی موسس
 • معرفی دانشگاه
 • سرود دانشگاه
 • ریاست دانشگاه
 • روسای پیشین
 • هیئت رهبری
 • هیئت علمی
Go to top